Auditoijat syväluotaavat yrityksen

 

Annukka Oksanen • Feb 02, 2021
 

Hyvässä avainhenkilöiden auditoinnissa on kirkas strateginen päämäärä, se hyödyttää toimeksiantajaa ja auditoinnin kohdetta sekä auttaa parantamaan yrityksen tulosta. Lue jutusta, miksi pääomasijoittajan kannattaa panostaa kohdeyhtiön auditointiin.

”Tuloksen pitäisi näkyä viivan alla”, johdon auditointeja tekevän Horton International -yrityksen osakas Ani Närhi määrittelee auditoinnin päämäärän. 

 

Auditointi on ulkopuolisen, neutraalin tahon suorittama arviointi yrityksen johtamisesta. Johdon auditoinnissa arvioidaan monipuolisesti henkilöitä, tiimiä kokonaisuutena ja yrityskulttuuria. 

 

”Ovatko asiat niin kuin ne näyttävät olevan? Mitkä ovat vahvuudet ja mitkä haasteet? Millaisia kehitysalueita johtamisessa havaitsemme? Mitä niille pitäisi tehdä?”, Närhi luettelee auditoijan miettimiä kysymyksiä. 

 

Osakas Nina Ariluoman mukaan yrityskulttuurissa kiinnitetään huomiota yrityksen toimintatapoihin, päätöksentekoon, byrokratian määrään, viestintään ja siihen, miten ihmisiä kohdellaan. 

 

”Jotta pystyy esimerkiksi rakentamaan oikeasti diversiteettiä, täytyy olla kattava kuva siitä, millaista johtamista yrityksessä on. Pelkkä johtotiimin katsominen ei vielä paljasta totuutta, vaan omistajien ja hallitusten on tärkeää ymmärtää, onko toiminta läpi organisaation linjassa ylätason tavoitteiden kanssa.”, Ariluoma sanoo. 

 

Horton International tarjoaa johdon ja avainhenkilöiden auditointiin liittyviä palveluita. Yritys on mukana palveluntarjoajana Zapflow by Mandatum Life -ekosysteemissä, jossa pääomasijoittajat hallinnoivat sijoitustoimintaansa ja voivat helposti löytää eri sijoitusprosessin vaiheissa tarvittavat asiantuntijakumppanit.

 

> Tutustu ekosysteemiin

 

Muulloinkin kuin kriiseissä

 
Horton International henkilöt

 

Onnistunut auditointi alkaa tavoitteiden kirkkaalla määrittelyllä. Jos pääomasijoittajalla ei ole ihan selvää käsitystä auditoinnin kaikista tavoitteista, kokenut auditoija osaa sparrata ja kaivaa ne esiin kysymyksillään. 


 Ariluoma ja Närhi korostavat, että auditoinnin pitää palvella molempia osapuolia, sekä toimeksiantajaa eli usein pääomasijoittajaa, mutta myös auditoinnin kohdetta eli sijoituskohdeyritystä ja sen johtoa. 


”Auditoitavillekin pitää jäädä jotain kättä pidempää, on tärkeää motivoida heidät”, Närhi sanoo. 


Auditointeja kannattaa tehdä muulloinkin kuin kriisitilanteissa. Hyvä ajankohta auditoinnille on esimerkiksi strateginen muutos yrityksessä. 


 ”Millaista kyvykkyyttä tarvitsemme tulevaisuudessa? Millaista meillä nyt on? Auditoitavan näkökulmasta voi miettiä, miten hän kehittäisi itseään strategian vaatimaan suuntaan”, Ariluoma luettelee. 


”Monet Zapflow’ssa toimivat pääomasijoittajat haluavat kasvattaa omistamiaan yrityksiä ripeällä tahdilla. Silloin on hyvä tietää, mikä on johdon osaaminen. Tai sitten ostetaan siivu jotain uutta. Silloin tyypillisesti viilataan strategiaa”, Ariluoma sanoo. 


 

Palkitsemistavat voivat löytyä auditoinnissa

 

Auditointi liittyy kiinteästi myös palkitsemiseen, koska pääomasijoittajat miettivät kohdeyritystensä tulevia kompensaatiomalleja omistuksen kautta. 

 

”Silloin käydään läpi, millainen johdon omistus on ollut aiemmin. Pääomasijoittajat ovat taitavia miettimään hyviä kannustinrakenteita. Omistajuus on tietysti erittäin vahva kannustin”, Mandatum Lifen palkitsemisen palveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman sanoo. 

 

Yrityksessä on aina ryhmä ihmisiä, jotka ovat oleellisia yrityksen menestykselle. 

 

”On hyvä pitää huolta, että he pysyvät mukana”, hän jatkaa. 

 

Hulkko-Nyman muistuttaa, että palkitseminen on aina kokonaisuus. Johdolle ja avainhenkilöille sisällytetään usein kustannustehokas lisäeläke osaksi palkitsemismallia. 

 

”Osan kompensaatiosta voi suunnata tulevaisuuden turvallisuuteen ja yritystoiminnan jatkuvuuteen. Henkilövakuutukset pysyvän työkyvyttömyyden tai vakavan sairauden varalta tuovat turvaa sekä henkilölle että yritykselle, vaikkeivat ne näy suoraan palkassa”, Hulkko-Nyman kertoo. 

 

Koko henkilöstön palkitsemiseen käytetään Suomessa yhä useammin Palkkiorahastoja. 

 

”Niissä koko henkilöstö otetaan mukaan tuloksentekoon, mukaan omistamaan ja hyötymään arvonkehityksestä.” 

 

Suomessa jo yli 200 yrityksellä on Palkkiorahasto. Niiden kautta voi omistaa myös yhtiön omaa osaketta.

 

 

Horton International on kansainvälinen, yli 40 maassa toimiva johdon suorahakuja ja johtamisjärjestelmien kehittämistä, johdon ja hallitusten arviointia sekä johdon valmennusta tarjoava yritys. Sen Helsingin-toimisto on perustettu vuonna 1998.  Horton International on yksi Zapflow by Mandatum Life -ekosysteemin palveluntarjoajista. 

 

Zapflow by Mandatum on Mandatumin ja suomalaisen Zapflow-ohjelmistoyhtiön rakentama digitaalinen ekosysteemi. Pääomasijoittajille ja muille alan toimijoille suunnattu ekosysteemi mahdollistaa koko sijoitustoiminnan hallinnan yhden alustan kautta. Sen kautta onnistuu niin hankevirran hallinnointi, kohdeyhtiöiden seuranta, rahoituskierrokset ja portfolioyhtiöiden raportointi kuin asiantuntijapalveluiden hakeminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kesken.

 

JAA ARTIKKELI